ACADEMIC EVENTS

전체 13
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
13
디지털사회과학센터-정치외교연구소 해외저명학자 특강: Prof. Valentino (Univ of Michigan)
ssk | 2024.05.10 | 추천 0 | 조회 13
ssk 2024.05.10 0 13
12
2023 World Congress 기획패널 "가짜뉴스와 디지털 시민성"
ssk | 2023.07.01 | 추천 0 | 조회 237
ssk 2023.07.01 0 237
11
2023 한국정당학회 하계학술회의
ssk | 2023.06.30 | 추천 0 | 조회 230
ssk 2023.06.30 0 230
10
특별기획 학술회의 with 민주주의학술연구원
ssk | 2023.05.26 | 추천 0 | 조회 239
ssk 2023.05.26 0 239
9
한국정치와 정치학: 변화와 개혁
ssk | 2023.04.07 | 추천 0 | 조회 247
ssk 2023.04.07 0 247
8
2023 한국정당학회 춘계학술회의
ssk | 2023.03.27 | 추천 0 | 조회 174
ssk 2023.03.27 0 174
7
2022 한국정치학회 연례학술회의(2)
ssk | 2022.12.12 | 추천 0 | 조회 247
ssk 2022.12.12 0 247
6
2022 한국정치학회 연례학술회의(1)
ssk | 2022.12.11 | 추천 0 | 조회 202
ssk 2022.12.11 0 202
5
디지털 정치 시대의 한국정치
ssk | 2022.10.29 | 추천 0 | 조회 204
ssk 2022.10.29 0 204
4
2022년 21세기정치학회 추계 공동학술대회: 지속가능환경 도시를 위한 생태민주주의 발전방안
ssk | 2022.10.24 | 추천 0 | 조회 228
ssk 2022.10.24 0 228